Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 24 2013

willyoudrawme
Umierałem zbyt wiele razy.
Wierząc i czekając.
Czekając w pokoju.
Patrząc na popękany sufit.
Czekając na telefon, list, pukanie do drzwi, jakikolwiek odgłos.
Doprowadzony do obłędu.  
— Charles Bukowski
willyoudrawme
4247 1294 500
Nowy Świetlicki, Jeden.
Reposted fromdontexpecttofeel dontexpecttofeel

March 12 2013

willyoudrawme
0528 40e9 500
Reposted bypuzzle puzzle

March 02 2013

willyoudrawme

blożek, list pożegnalny.

z Wami zupowiczami także się żegnam, miło było spędzić tutaj tyle czasu, ale nareszcie dorosłam do zakończenia tego wszystkiego. trzymajcie się ciepło.

February 28 2013

willyoudrawme
3208 f34d 500
dzień-niezbyt-dobry, jestem ziemniakiem .__.
willyoudrawme
3192 e989
cała ja
Reposted bychrzanictoagagaginkstylecustomtshirtsyunyunyunnie

February 19 2013

willyoudrawme
willyoudrawme
6401 62f8
willyoudrawme
1724 1936 500
Reposted fromsoeasy soeasy viawishyouwerehere wishyouwerehere
willyoudrawme
2232 0578
Reposted fromoohwow oohwow viawishyouwerehere wishyouwerehere
willyoudrawme
7804 9542
Reposted fromnebthat nebthat viawishyouwerehere wishyouwerehere
willyoudrawme
willyoudrawme
7396 0afe 500
willyoudrawme
9131 d8a1
willyoudrawme
Płacz mija, a raczej czuję, jak go połykam, dławię, spycham śliną do niższych partii ciała.
— Żulczyk
Reposted fromchained chained viawishyouwerehere wishyouwerehere
willyoudrawme
Mamo

zimno mi
mój płaszcz jest tylko z papieru
a słowa tak mocno wieją
— autor nieznany
Reposted fromfendi fendi viawishyouwerehere wishyouwerehere
willyoudrawme
7111 c7f6 500
napis w łazience na oddziale zamkniętym - zbiory własne
willyoudrawme
Zaciskam z całej siły wszystko, co można zacisnąć w środku siebie, aby znowu się nie rozryczeć.
— Żulczyk
Reposted fromchained chained viawishyouwerehere wishyouwerehere
willyoudrawme
2787 5f84
Reposted fromfortytwo fortytwo viawishyouwerehere wishyouwerehere
3305 3bee
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl